نویسنده = ���������� ����������
دلایل استمرار بحران در روابط ایران و آمریکا بر اساس نظریه بلوغ منازعه زارتمن

دوره 1، شماره 2، شهریور 1401، صفحه 23-44

زنیره نصری؛ مختار زیبایی؛ زینب خسروی