نویسنده = �������������� �������� ������
بررسی عملکرد دیپلماسی فرهنگی جمهوری اسلامی ایران

دوره 1، شماره 2، شهریور 1401، صفحه 95-118

رهبر طالعی حور؛ محمد علی منفردی