نویسنده = ���������������� ���������� ����������
ظرفیت دیپلماسی‌شهری مشهد و تاثیر آن بر نقش ایران در ژئوپلیتیک منطقه اکو

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 01 خرداد 1401

محمد جواد رنجکش؛ سعیده سادات گرامیان


واکاویِ نشانه‌شناسانۀ هم‌سازیِ رسالتِ دیپلماسیِ دفاعی با تهدیدهای نرم در اندیشه‌های سیاسی- دفاعی مقام معظم رهبری

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 23 اسفند 1401

محمد جواد رنجکش؛ سعیده سادات گرامیان


شماره‌های پیشین نشریه