دوره و شماره: مقالات آماده انتشار

تاثیر برجام بر روابط ایران و آمریکا از منظر خود و دیگری

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 01 خرداد 1401

سید علی منوری؛ رضا خلیلی؛ مجید قربانی


فهم سه سیاست یا کنش جمهوری اسلامی ایران (برنامه موشکی، هسته ای و حمایت از محور مقاومت) براساس هویت جمعی و اجتماعی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 01 خرداد 1401

نیما رضایی؛ مجتبی شریعتی


پاندمی کووید 19 و باز‌اندیشی پارامتر‌های نظام بین‌الملل

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 30 خرداد 1401

بهنام وکیلی؛ ارسلان قربانی شیخ نشین؛ سعید میرترابی


تاثیر پیمان صلح آبراهام بر مجموعه امنیتی منطقه ای خاورمیانه

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 01 خرداد 1401

محمد بابایی؛ میرعلی میریوسفی


ظرفیت دیپلماسی‌شهری مشهد و تاثیر آن بر نقش ایران در ژئوپلیتیک منطقه اکو

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 01 خرداد 1401

محمد جواد رنجکش؛ سعیده سادات گرامیان


نقش دیپلماسی عمومی در افزایش پیوندهای میان ایران و افغانستان پسا طالبان با تأکید بر نظریه کنش ارتباطی زاهارنا

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 01 خرداد 1401

عبدالله خاوری؛ رضا سیمبر


نقش دیپلماتهای علمی در شرایط اقتصاد سیاسی محیط بر آموزش عالی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 01 خرداد 1401

فرهاد بلاش


نقش دیپلماسی دین در سیاست خارجی چین و تأثیر آن بر جنوب شرق آسیا 2020-2010

مقالات آماده انتشار، اصلاح شده برای چاپ، انتشار آنلاین از تاریخ 30 آذر 1401

محمدولی مدرس؛ شیرین حداد زند


تعمیق و استمرار بحران در روابط ایران و آمریکا؛ نظریه بلوغ منازعه زارتمن

مقالات آماده انتشار، اصلاح شده برای چاپ، انتشار آنلاین از تاریخ 30 آذر 1401

زنیره نصری؛ مختار زیبایی؛ زینب خسروی


گفت وگوی فرهنگی ، راه کار تعامل با کشور افغانستان

مقالات آماده انتشار، اصلاح شده برای چاپ، انتشار آنلاین از تاریخ 11 دی 1401

طاهره جهان پرور؛ محمد مهدی جهان پرور؛ طاها عشایری


مبانی نظری و الگوی امنیتی اتحادیه اروپا نسبت به منطقه شمال آفریقا

مقالات آماده انتشار، اصلاح شده برای چاپ، انتشار آنلاین از تاریخ 26 دی 1401

عقیل اصغری ملاباشی؛ حسین دهشیار؛ محمدرضا دهشیری


بررسی عملکرد دیپلماسی فرهنگی جمهوری اسلامی ایران

مقالات آماده انتشار، اصلاح شده برای چاپ، انتشار آنلاین از تاریخ 02 بهمن 1401

رهبر طالعی حور؛ محمد علی منفردی


بایسته‌های حکمرانی در جمهوری اسلامی ایران برای مقابله با جنگ هیبریدی

مقالات آماده انتشار، اصلاح شده برای چاپ، انتشار آنلاین از تاریخ 03 بهمن 1401

محمدهادی راجی؛ سیدعلی مرندی


نقش صدور انقلاب اسلامی ایران در معادلات راهبردی خاورمیانه در پرتو نظریه سازه انگاری

مقالات آماده انتشار، اصلاح شده برای چاپ، انتشار آنلاین از تاریخ 07 بهمن 1401

سیدمحسن میرحسینی؛ احسان خادمی بهابادی


دولت تحصیلدار، دیپلماسی نظامی و نظامی گری جمهوری آذربایجان: بررسی مقایسه‌ای دو جنگ قره‌باغ

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 22 اسفند 1401

رضا ریحانی کلاچاهی


فرهنگ راهبردی و سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران؛ منابع و تأثیرات

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 22 اسفند 1401

سید محمد موسوی


واکاویِ نشانه‌شناسانۀ هم‌سازیِ رسالتِ دیپلماسیِ دفاعی با تهدیدهای نرم در اندیشه‌های سیاسی- دفاعی مقام معظم رهبری

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 23 اسفند 1401

محمد جواد رنجکش؛ سعیده سادات گرامیان


بررسی عوامل هویتی و تأثیر آن بر سیاست خارجی افغانستان در زمان حکومت اشرف غنی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 23 اسفند 1401

عبدالسمیع ولی زاده


شماره‌های پیشین نشریه