دوره و شماره: مقالات آماده انتشار

تاثیر برجام بر روابط ایران و آمریکا از منظر خود و دیگری

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 30 خرداد 1401

سید علی منوری


فهم سه سیاست یا کنش جمهوری اسلامی ایران (برنامه موشکی، هسته ای و حمایت از محور مقاومت) براساس هویت جمعی و اجتماعی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 01 خرداد 1401

نیما رضایی؛ مجتبی شریعتی


پاندمی کووید 19 و باز‌اندیشی پارامتر‌های نظام بین‌الملل

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 30 خرداد 1401

بهنام وکیلی؛ ارسلان قربانی شیخ نشین؛ سعید میرترابی


تاثیر پیمان صلح آبراهام بر مجموعه امنیتی منطقه ای خاورمیانه

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 01 خرداد 1401

محمد بابایی؛ میرعلی میریوسفی


ظرفیت دیپلماسی‌شهری مشهد و تاثیر آن بر نقش ایران در ژئوپلیتیک منطقه اکو

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 01 خرداد 1401

محمد جواد رنجکش؛ سعیده سادات گرامیان


نقش دیپلماسی عمومی در افزایش پیوندهای میان ایران و افغانستان پسا طالبان با تأکید بر نظریه کنش ارتباطی زاهارنا

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 01 خرداد 1401

عبدالله خاوری؛ رضا سیمبر


نقش دیپلماتهای علمی در شرایط اقتصاد سیاسی محیط بر آموزش عالی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 01 خرداد 1401

فرهاد بلاش


شماره‌های پیشین نشریه