پاندمی کووید 19 و باز‌اندیشی پارامتر‌های نظام بین‌الملل

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه خوارزمی

چکیده

کوید 19 در چین ظهور کرد و در مدت کوتاهی در سراسر جهان گسترش یافت. این بیماری به دلیل ویژگی انتقال آسان و سریع، عدم توسعه داروها و روش‌های درمان، بحث‌هایی را در مورد تأثیرات سیاسی، اجتماعی و اقتصادی درصحنه ملی و بین‌المللی ایجاد کرده است. بسته به مدت‌زمان، مقیاس و منطقه گسترش این بیماری، هنوز مشخص نیست که این مسئله تا چه میزان می‌تواند بر سیستم بین‌المللی تأثیر بگذارد؛ اما واضح است که جهان پس از اپیدمی مانند گذشته نخواهد بود. ازاین‌رو، مقاله حاضر باهدف درک تاثیرات کنونی و پیامدهای سیاسی، امنیتی و اقتصادی این اپیدمی بر سیستم بین‌المللی، قصد دارد به این پرسش پاسخ دهد که پاندمی کووید 19 چگونه روندهای اصلی و پارامتر‌های نظام بین‌الملل را تحت تأثیر قرار داده است؟ و آیا تحولات به وجود آمده در پهنای سیاست جهانی می‌تواند چشم‌انداز منسجمی از سیستم بین‌المللی تغییریافته را در دوره پسا کرونا ترسیم کند؟ در راستای پاسخ به این پرسش، ارزیابی و تحلیل داده‌ها با اتکا به روش تحلیل-تاثیر روند و آموزه‌های ادبیات تولید شده پیرامون مسئله تغییر در مطالعات روابط بین‌الملل صورت‌بندی شده است. یافته‌های پژوهش نشان می‌دهد که این پاندمی سیستم بین‌المللی را بسیار شکننده و نامطمئن کرده و با تقویت گفتمان رئالیسم، نظم فعلی در حال دور شدن از مسیری است که توسط سیاست‌های نئولیبرال تعین شده است.

کلیدواژه‌ها