نقش دیپلماسی دین در سیاست خارجی چین و تأثیر آن بر جنوب شرق آسیا 2020-2010

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه روابط بین الملل دانشگاه خوارزمی، تهران، ایران

2 دانشجوی دکتری روابط بین الملل دانشگاه خوارزمی، تهران، ایران

چکیده

کشورهای جنوب شرق آسیا به سبب موقعیت ژئوپلیتیک بسیار مورد توجه دولت‌مردان پکن قرار گرفته است. ازاین‌رو کشور چین با به کارگیری ابزارهای متنوع نسبت به حضور و مشروعیت بخشی به اقدامات و فعالیت‌های سیاسی، اقتصادی و فرهنگی در جهت تأمین منافع خود در این منطقه گام‌های مؤثری برداشته است. مقامات پکن با تأکید بیشتر بر رویکرد قدرت نرم و با بهره‌گیری از دیپلماسی دینی استراتژی جدیدی را اتخاذ نموده تا به هدف خود مبنی بر افزایش پتانسیل و توانایی‌ها در منطقه جنوب شرق‌ آسیا دست یابند. پژوهش حاضر به دنبال پاسخگویی به این سؤال است که "چگونه مؤلفه دیپلماسی دین در سیاست خارجی چین در جنوب شرق آسیا در سال‌های 2020-2010 تأثیر گذاشته است؟" فرضیه اصلی این مقاله این است که "دیپلماسی دین از طریق گسترش مبادلات مذهبی بر سیاست خارجی پکن در منطقه جنوب شرق آسیا تأثیر گذاشته و منجر به افزایش قدرت نرم چین در این منطقه گشته است." روش بررسی این پژوهش تحلیلی-تبیینی و جمع‌آوری داده‌ها و اطلاعات مقاله از طریق روش کتابخانه‌ای و اینترنتی است. هدف این پژوهش، پرداختن به دیپلماسی دینی به عنوان یکی از ابزارهای مؤثر در سیاست خارجی این کشور در منطقه جنوب شرق آسیا است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The role of religion diplomacy in China's foreign policy and its impact on Southeast Asia 2010-2020

نویسندگان [English]

  • Mohammadvalee Modarres 1
  • Shirin Haddad zand 2
1 Assistant Professor, Department of International Relations, Kharazmi University, Tehran, Iran
2 PhD student of International Relations, Kharazmi University, Tehran, Iran
چکیده [English]

Southeast Asian countries have received much attention by the Beijing authorities due to their geopolitical position. Therefore, China has taken effective steps to secure its interests in the region by using various approaches to legitimize its presence and political, economic, and cultural actions and activities in the region. With more emphasis on the soft power approach and using religious diplomacy, Beijing officials have adopted a new strategy to achieve their goal of increasing potential and capabilities in the Southeast Asian region. This study seeks to answer the question: “How has religious diplomacy affected China's foreign policy in Southeast Asia in the years 2010-2020?” The main hypothesis of this article is that “religion diplomacy has influenced Beijing's foreign policy in the Southeast Asian region through the spread of religious exchanges and has led to the enhancement of China's soft power in the region.” The method of this research is analytical-explanatory, and its data and information are collected through library and internet methods. The purpose of this study is to look at religious diplomacy as one of the effective approaches in China's foreign policy in Southeast Asia.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Southeast Asia
  • Religious Diplomacy
  • Public Diplomacy
  • Chinese Foreign Policy
  • Soft Power