گفت وگوی فرهنگی ، راه کار تعامل با کشور افغانستان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکترای جامعه شناسی فرهنگی دانشکده علوم اجتماعی و رسانه دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهرن مرکزی،

2 نویسنده و پژوهشگر پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی

3 عضو هیئت علمی گروه تاریخ و جامعه شناسی دانشکده دانشکده علوم اجتماعی دانگشگاه محقق اردبیلی

چکیده

روابط فرهنگی، رویکردی ایده‌آل محور است که با هدف شفاف‌سازی و درک متقابل میان ملت‌ها شکل می‌گیرد و نهادها و جوامع غیردولتی بازیگران اصلی آن بشمار می‌روند. از اینرو، پنداشت‌ها و صورت‌های ذهنی حاکم بر مناسبات میان آنها، در هر سطح و میزان، به کنش‌های تعاملی نخبگان و دانشگاهیان در تعاملات بستگی دارد. کامیابی و موفقیت سیاست خارجی و دیپلماسی فرهنگی جمهوری اسلامی ایران در کشورهای حوزه ایران فرهنگی نیز در گرو بهره‌گیری مناسب از ساز‌وکارها و ابزارهای موثر فرهنگی است . رویکرد گفت‌وگوی فرهنگی نخبگان ایران با نخبگان کشورهایی که از تاریخ تمدن وفرهنگ مشترک برخوردارند به دلیل جایگاه تاثیرگذار تخبگان و گروه‌های مرجع فکری – فرهنگی این کشورها می‌تواند در جهت‌دهی و تصویرسازی‌های مثبت سهم و نقش اساسی بر عهده گیرد. در این بررسی، روش تحقیق استفاده شده در مقاله حاضر، مبتنی بر مطالعات منابع کتابخانه‌ای است که با تاکید بر عنصر فرهنگ در روابط ایران با این کشورها (گشور جمهوری افغانستان) بر تشریح کارکردها و قابلیت‌های گفت‌وگوهای فرهنگی نخبگان این حوزه فرهنگی در ایجاد ساختارهای توانمند و پایدار در روند تعاملی و فراهم‌سازی فرصت‌های مستمر هم‌اندیشی، هم‌فکری و همکاری بویژه میان نخبگان و گروه‌های مرجع ایران با این کشورها می‌پردازد.

کلیدواژه‌ها