بررسی عملکرد دیپلماسی فرهنگی جمهوری اسلامی ایران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار روابط بین الملل دانشگاه محقق اردبیلی، تهران، ایران

2 دانشجوی دکتری روابط بین الملل دانشگاه تهران، تهران، ایران

چکیده

دیپلماسی فرهنگی به عنوان یکی از روش‌ها و الگوهای موثر در فهم مشترک میان دولت‌ها و ملت‌ها بی‌تردید از قابلیت‌های گسترده‌ای در جهت نزدیکی میان ملل، صلح‌گرایی و البته حداکثر سازی منافع و اهداف ملی در پهنه سیاست خارجی برخوردار است. به ویژه با تغییرات پارادایمی صورت گرفته در دیپلماسی و سیاست خارجی از دهه ۹۰ میلادی و حرکت آن به سوی فرهنگ-گرایی و فرهنگ محوری در روابط خارجی و نیز طرح مباحثی چون قدرت نرم و دیپلماسی عمومی و مخاطب قرار دادن ملت ها این اثرگذاری به مراتب از جایگاه بالاتری برخوردار است. بنابراین این پژوهش حول این پرسش سازمان یافته است که عملکرد دیپلماسی فرهنگی جمهوری اسلامی چگونه است؟پژوهش با روش توصیفی – تحلیلی و با مبنا قرار دادن 8 بعد دکترین، سیاست-گذاری، برنامه‌ریزی، سازماندهی، هدایت، هماهنگی، پیاده سازی و اجرا ، نظارت و ارزیابی انجام شده است.جامعه آماری این پژوهش 200 نفر و تعداد نمونه آماری با استفاده از فرمول کوکران 62 نفر تعیین‌شده است. با استناد به منابع کتابخانه‌ای و پژوهش میدانی و بر اساس تجزیه و تحلیل پرسشنامه‌ها، یافته‌های تحقیق بیانگر این است که دیپلماسی فرهنگی جمهوری اسلامی ایران در بعد دکترین متوسط به بالا، در ابعاد سیاستگذاری، برنامه ریزی، سازماندهی، پیاده سازی و اجرا متوسط به پایین، بعد هدایت نامطلوب و در بعد نظارت مطلوب بوده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Investigating the performance of cultural diplomacy in the Islamic Republic of Iran

نویسندگان [English]

  • Rahbar Taleihur 1
  • M.A M 2
1 Assistant Professor of International Relations, Mohagheg Ardabili University, Tehran, Iran
2 PhD student of International Relations, University of Tehran, Tehran, Iran
چکیده [English]

Cultural diplomacy, as one of the effective methods and models for mutual understanding between states and nations, undoubtedly has wide capabilities in the proximity of nations, peace and, of course, the maximization of national interests and goals in the field of foreign policy. In particular, with the paradigmatic changes in diplomacy and foreign policy since the 1990s and its shift towards culturalism and the centrality of culture in foreign relations, as well as the emergence of issues such as soft power and public diplomacy and the peoples of the nations, this effect is far more Has a higher position. Therefore, this research is organized around the question of how the cultural diplomacy of the Islamic Republic works. The statistical population of this research is 200 people and the number of statistical samples has been determined using Cochran's formula of 62 people. The research has been done by descriptive-analytical method and based on 8 dimensions of doctrine, policy-making, planning, organizing, guiding, coordinating, implementing and implementing, monitoring and evaluation. Based on library resources and field research and based on the analysis of questionnaires, the research findings indicate that the cultural diplomacy of the Islamic Republic of Iran in the dimension of medium to high doctrine, in terms of policy-making, planning, organizing, implementing and executing Medium to low, the direction of guidance was unfavorable and in the dimension of supervision was favorable.

کلیدواژه‌ها [English]

  • cultural diplomacy
  • foreign policy
  • cultural diplomacy institutions
  • Islamic Republic of Iran