بایسته‌های حکمرانی در جمهوری اسلامی ایران برای مقابله با جنگ هیبریدی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دوره دکتری دانشگاه امام صادق(ع)

2 دانشجوی دوره دکتری

چکیده

علوم اجتماعی تحت‌تأثیر الگوهای مدرن و فناوری‌های جدید ارتباطی در حال تحول اساسی است، به‌تبع این فرایند، مفاهیم مهم علوم اجتماعی نیز تحت‌تأثیر این تغییرات در حال تحول هستند. یکی از مفاهیم مهم تحول‌یافته مفهوم «جنگ» است. جنگ‌های امروزی از بستر سخت مدل‌های کلاسیک نبرد، فراتر آمده‌اند و در فرایند پیچیده تحولات اجتماعی دچار تغییرات اساسی شده‌اند؛ به صورتی که از چارچوب‌های محدود «جنگ نظامی» به الگوی «جنگ ترکیبی» تغییر شکل یافته‌اند. جنگ ترکیبی مبتنی بر تحولات کوانتومی (تأثیر برهم‌کنش فضا و زمان در شبکة تحولات سیاسی و اجتماعی) می‌تواند محیط حکمرانی، شناختی و سیاسی بازیگر هدف را مورد هجوم و آسیب قرار دهد. در این میان جمهوری اسلامی ایران به‌عنوان یکی از کشورهایی که مورد تهاجم دیرینه و متنوع دشمنان خود قرار داشته؛ می‌بایست با شناخت الگوهای جدید جنگ، خود را برای مقابله با نسل‌های نوین منازعه آماده سازد. تحقیق حاضر در پی آن است تا با شناسایی رابطة بین جنگ ترکیبی و مفهوم حکمرانی به پردازش چگونگی کاربست جنگ ترکیبی علیه جمهوری اسلامی ایران بپردازد. پرسش اصلی این پژوهش آن است که جمهوری اسلامی ایران در مواجهه با جنگ ترکیبی دشمنان باید چه الزاماتی را به کار گیرد؟ فرضیه تحقیق آن است که یکی از اصلی‌ترین سطوح کاربست جنگ ترکیبی در سطح حکمرانی و سیاستگذاری جامعه هدف رقم می‌خورد. این تحقیق از حیث نوع، توسعه‌ای و کاربردی است و برای تحلیل داده‌های آن از روش کیفی استفاده شده است. یافته‌های پژوهش بیانگر آن است که ...

کلیدواژه‌ها