فرهنگ راهبردی و سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران؛ منابع و تأثیرات

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

دانش آموخته دکتری علوم سیاسی دانشگاه تهران

چکیده

چکیده
فرهنگ راهبردی از مهمترین عوامل موثر بر سیاست خارجی و سیاست دفاعی/امنیتی ج.ا.ایران است. اما نحوه ارتباط میان این مولفه با سیاست خارجی و سیاست دفاعی – امنیت جمهوری اسلامی ایران است که نیازمند واکاوی و پژوهش است.
دین و مذهب،تاریخ، جغرافیا، نظام بین الملل، اقتصاد و نفت از منابع عمده فرهنگ راهبردی ج.ا.ایران است. مکانیسم اثرگذاری این منابع نیز از طریق ایجاد ویژگیها یا مختصر در سیاست خارجی ج.ا.ایران از قبیله. حمایت از مردم، استقلال، مقاومت، استکبارستیزی، عدالت‌طلبی، مصلحت، دفاع ملی و بازدارندگی، بیاعتمادی به بیگانگان، صبرک و ... است. در واقع منابع فرهنگ راهبردی ج.ا.ایران باعث ایجاد شاخصه‌ها یا مولفه‌هایی در سیاست خارجی و سیاست امنیتی/دفاعی ج.ا.ایران شده و این شاخص‌ها به عنوان مختصات سیاست خارجی و امنیتی/دفاعی ج.ا.ایران قلمداد می‌گردند. در این مقاله جستجو می‌شود تا پس از بررسی مفهومی فرهنگ راهبردی در قالب نظریه‌ی سازه انگاری، به کمیت و کیفیت منابع و تأثیرات فرهنگ راهبردی ج.ا.ایران پرداخته شود.

کلیدواژه‌ها