ایران وقرقیزستان در چشم انداز تعامل و گفت وگوی فرهنگی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکترای جامعه شناسی فرهنگی دانشکده علوم اجتماعی و رسانه دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهرن مرکزی،

2 پژوهشگر مطالعات فرهنگی سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی

چکیده

آنچه میبایست در این بیش از گذشته مد نظر قرار گیرد وضعیت مناسبات فرهنگی ایران با آسیای مرکزی بویژه قرقیزستان است. همه‌جمهوری قرقیزستان از استقلال با چالش‌های داخلی برای دولت ـ ملت‌سازی بعد بوده است. ولی مهم و فعالان منطقه‌ای و فرامنطقه‌ای در روند تحولات این کشور و در کل منطقه آسیای مرکزی و قفقاز ترسیم چشم‌اندازی درگیری تا میان آسیای مرکزی با بازیگران مهم منطقه و بین‌المللی در مقاطع مختلف را ساختند. پرسش اساسی این است که ضعف و قدرت جمهوری اسلامی و کشور قرقیزستان را با استفاده از ابزار دیپلماسی فرهنگی می‌گوید و گوی فرهنگی چه تأثیری بر توسعه روابط خارجی دو جانبه دارد؟

روش تحقیق: در این پژوهش با توصیفی- تحلیلی بر اساس ضرورت ها و کارهای گفت وگوی فرهنگی نخبگان ایران با انواع ویژه قرقیرستان، با برشمردن فرصت های موجود جهت گیری شکل گفت وگوهای فرهنگی برای بررسی شرایط فرهنگی حاکم بر دو. کشور، به شناخت و بررسی اولویت‌ها، جهت‌گیری‌ها و نیزرویکردهای فرهنگی جمهوری اسلامی ایران باتوجه به سوابق فرهنگی و تاریخی آن با قرقیزستان و همچنین تبیین آسیب‌هایی که در این زمینه متوجه دو کشور هستند. پژوهش‌های: در این نکته خلاصه می‌شود که مناسبات فرهنگی ایران در قرقیزستان به دلیل متفاوت بودن یک کشور با نظام بین الملل، شیوه و کاربست راهبردهای فرهنگی و همچنین میزان کارآمدی نهادهای مسئول امر در امر توسعه روابط فرهنگی از نتایج متفاوت بهره‌برداری شده است.

کلیدواژه‌ها