تکنولوژی‌های نوین و جابجایی قدرت در روابط بین‌الملل

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار و عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی،ایران،کرمان،واحد رفسنجان

2 دانشجوی دکتری روابط بین الملل دانشگاه ازاد اسلامی واحد رفسنجان

چکیده

در ادوار گذشته همیشه تمرکز و انباشت قدرت در کانون جهان نوع سیستم حاکم بر نظام بین الملل را تعیین کرده است. از ماهیت دینامیک و پویایی نظام بین الملل است.گسترش تکنولوژی های نوین در عصر جدید،ضمن تغییر نظم سلسله مراتبی گذشته،تاثیر شگرفی بر جابجایی و اشاعه ی قدرت در عرصه سیاست بین الملل گذاشته اند از این منظر مهم ترین و تعیین کننده ترین پیشران در حوزه نظام بین الملل فناوری های نوین هستند.هدف از پژوهش حاضر بررسی تاثیر فناوری های نوین قرن 21در جابجایی قدرت در عرصه نظام بین المل می باشد. قدرت در جابجایی در نظام بین الملل داشته باشند.فرضیه مقاله در پاسخ به این پرسش عبارت است، از اینکه فناوری های نوین در قرن 21 از طریق تغییر در منابع و ابزار قدرت، علاوه بر انتشار قدرت، باعث جابجایی آن گونه خاص از آمریکا و غرب به چین و آسیا میگردند. می دهد که با تغییر عرصه سیاست بین الملل، به دلیل توسعه فناوری های نوین،همچون:هوش مصنوعی و اینترنت اشیاء نحوه برداشت از قدرت و مکانیسم های اعمال آن نیز متحول و پیچیده تر شده است.بنحویکه منجر به انتشار و جابجایی قدرت در سطح می شود. روابط بین الملل می شود.

کلیدواژه‌ها