دوره و شماره: دوره 1، شماره 1، خرداد 1401 
پاندمی کووید 19 و باز‌اندیشی پارامتر‌های نظام بین‌الملل

صفحه 21-39

بهنام وکیلی؛ ارسلان قربانی شیخ نشین؛ سعید میرترابی