دوره و شماره: دوره 1، شماره 2، شهریور 1401 
گفت وگوی فرهنگی ، راه کار تعامل با کشور افغانستان

صفحه 45-60

طاهره جهان پرور؛ محمد مهدی جهان پرور؛ طاها عشایری