اعضای هیات تحریریه

اعضای هیات تحریریه

دکتر سید داود آقایی

روابط بین الملل استاد دانشکده حقوق و علوم سیاسی- دانشگاه تهران

lawpol.ut.ac.ir/fa/~sdaghaee
sdaghaeeut.ac.ir
02161112547


نماینده دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران در پردیس ارس