اعضای هیات تحریریه

اعضای هیات تحریریه

دکتر رضا سیمبر

روابط بین الملل استاد گروه علوم سیاسی، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه گیلان

staff.guilan.ac.ir/simbar/?lg=0#education
rezasimbarhotmail.com


مدیر گروه علوم سیاسی و روابط بین الملل دانشگاه گیلان از مهرماه 1397 تا اکنون

مدیر گروه علوم سیاسی و روابط بین الملل دانشگاه گیلان از 1386 تا 1393

رئیس دانشگاه آزاد اسلامی واحد رشت از 1380 تا 1386

رئیس دانشکده علوم انسانی دانشگاه گیلان از 1388 تا 1391

معاون مالی و اداری دانشگاه گیلان از 1391 تا 1392

عضو هیات ممیزه دانشگاه گیلان

عضو کار گروه آمایش آموزش عالی استان گیلان

عضو هیات امنای دانشگاه آزاد اسلامی استان گیلان

عضو شورای عالی  جذب کارکنان دانشگاه گیلان

عضو هیات امنای موسسه آموزش عالی شهریار آستارا

عضو هیات امنای دانشگاه غیر انتفاعی فضیلت

عضو بسیج اساتید دانشگاه گیلان

مدیر گروه علوم سیاسی و روابط بین الملل پردیس بین المللی دانشگاه گیلان در بندر انزلی از بهمن 1388 تا 1390  

مشاور بین الملل وزارت علوم، تحقیقات و فناوری در سازمانهای علمی، تخصصی بین المللی از فرورین 1389 تا 1392

مشاور بین الملل معاون آموزشی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری،از سال 1388 تاکنون