داوران

نام داور وابستگی سازمانی
حمید احمدی نژاد دانشگاه خوارزمی
محمد بابایی عضو هیأت علمی گروه علوم سیاسی دانشگاه خوارزمی
علی باقری دولت ابادی عضو هیات علمی، دانشگاه یاسوج، یاسوج، ایران
رحیم بایزیدی
احمدرضا بردبار
احسان خادمی بهابادی دانشگاه آزاد اسلامی واحد بهاباد دانشگاه فرهنگیان یزد
رضا خلیلی
رضا خلیلی
نیما رضایی عضو هیأت علمی گروه روابط بین الملل دانشگاه خوارزمی تهران
محمد جواد رنجکش پژوهشگر روابط بین الملل
صالح سلاورزی زاده دکتری روابط بین الملل
رضا سیمبر استاد و عضو هیئت علمی دانشگاه گیلان
حسین شیخ زاده
علی اصغر قاسمی سیانی
ارسلان قربانی شیخ نشین دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه خوارزمی
غلامرضا کریمی دانشیار گروه آموزشی روابط بین الملل، دانشکده حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه خوارزمی
غلامرضا کریمی
محسن کشوریان آزاد گروه روابط بین الملل، دانشکده حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه خوارزمی، تهران، ایران
محمدولی مدرس
محمدولی مدرس دانشگاه خوارزمی، استادیار گروه روابط بین الملل
سیدعلی منوری
حسینعلی مهرنیا روابط بین الملل، حقوق و علوم سیاسی، خوارزمی، ایران، تهران
سید سعید میرترابی عضو هیات علمی گروه روابط بین الملل
سیدمحسن میرحسینی Yazd University, Yazd, Iran