داوران

نام داور سمت / سازمان
محمد بابایی عضو هیأت علمی گروه علوم سیاسی دانشگاه خوارزمی
علی باقری دولت ابادی عضو هیات علمی، دانشگاه یاسوج، یاسوج، ایران
احمدرضا بردبار
نیما رضایی عضو هیأت علمی گروه روابط بین الملل دانشگاه خوارزمی تهران
غلامرضا کریمی دانشیار گروه آموزشی روابط بین الملل، دانشکده حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه خوارزمی
محمدولی مدرس
سیدعلی منوری
سید سعید میرترابی عضو هیات علمی گروه روابط بین الملل