دولت تحصیلدار، دیپلماسی نظامی و نظامی گری جمهوری آذربایجان: بررسی مقایسه‌ای دو جنگ قره‌باغ

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

دانشجوی دکتری روابط بین الملل، گروه علوم سیاسی و روالط بین الملل . دانشگاه گیلان، ایران

چکیده

جمهوری آذربایجان، در مجموع نخست نبرد قره باغ، به مانند بیثباتی داخلی، ضعف قوای نظامی، و حمایت شوروی سابق و سپس روسیه از ارمنستان، شکست خورد. در سالهای پس از نبرد فوق، جمهوری آذربایجان تحولی مثبت در ثبات سیاسی و همچنین توان تسلیحاتی خود را پدید آورد و در نبرد دوم قرهباغ (2020 م.) به پیروزی دست یافت. این روند، با تبدیل این کشور به یک صادرکننده بزرگ نفت و رشد رانتیریسم نفتی، به شکل همزمان روی داد. این مقاله باید تا به بررسی تأثیر اقتصاد سیاسی و رانتیریسم نفت در جمهوری آذربایجان بر کیفیت دیپلماسی نخبگان سیاسی و ارتقاء توان تسلیحاتی آن بپردازد. مقاله مهم، به دلیل ضعف ادبیات پژوهشی مرتبط با ارتباطات فوق است. پرسش پژوهش، اینگونه مطرح می شود که «تاثیر درآمدهای نفتی در نتابج متفاوت جمهوری آذربایجان در دو جنگ قره باغ را چگونه می توان تحلیل کرد؟ فرضیه مقاله بیان می کند: افزایش درآمد نفتی و ورود پترودلارها به بودجه دولتی جمهوری آذربایجان پس از نبرد نخست قره باغ، منجر به ضعف های سیاسی می شود و به ویژه این کشور برابر با ارمنستان است، با افزایش هزینه های نظامی و خرید سلاح مرتفع گردند و توان لجستیکی و ادوات. ارتش و قدرت زنی نخبگان سیاسی و رهبران این کشور را افزایش می دهد. تنوع در شرکای تامین سلاح و توسعه همکاری های نظامی (روسیه، رژیم اسرائیل و ترکیه)، به معنی دیپلماسی نظامی کارآمد جمهوری آذربایجان و بودجه بنیاد سوفاز (صندوق تخصیص درآمد نفت) بوده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Rentier government, military diplomacy and militarism of the Republic of Azerbaijan: A comparative study of the two Karabakh wars

نویسنده [English]

  • Reza Reyhani kolaachaahi
PhD student of International Relations, Department of Political Science and International Relations. Gilan University, Iran
چکیده [English]

The Republic of Azerbaijan, in the first wave of the Karabakh war, was defeated due to reasons such as internal instability, weak military forces, and the support of the former Soviet Union and then Russia to Armenia. In the years after the above battle, the Republic of Azerbaijan was able to make a positive change in its political stability as well as its weapons power and achieve victory in the second battle of Karabagh (2020 AD). This process happened simultaneously with the country becoming a major oil exporter and the growth of oil rentierism. This article tries to investigate the impact of political economy and oil rentierism in the Republic of Azerbaijan on the quality of military diplomacy of the political elite and the improvement of its weaponry. The importance of the article is due to the weakness of the research literature related to the relationship of the above variables. The research question is raised as follows: "How can we analyze the impact of oil revenues on the different military results of the Republic of Azerbaijan in the two Karabakh wars?" The hypothesis of the article states: The increase in oil income and the entry of petrodollars into the government budget of the Republic of Azerbaijan after the first Karabakh war caused the political and especially military weaknesses of this country to be equal to Armenia, with the increase in the level of military expenses and the purchase of high weapons. and increase the logistic power and equipment of the army and the bargaining power of the political elites and leaders of this country.Diversification in arms supply partners and the growth of military cooperation (Russia, Israeli regime and Turkey) has meant effective military diplomacy of the Republic of Azerbaijan and has affected the budget of SOFAZ Foundation.

کلیدواژه‌ها [English]

  • oil
  • ،Rentier government
  • ،Karabakh war
  • ،Azerbaijan
  • ؛
  • ،petrodollar