فرهنگ راهبردی و سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران؛ منابع و تأثیرات

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

دانش آموخته دکتری علوم سیاسی دانشگاه تهران، تهران، ایران

چکیده

چکیده
فرهنگ راهبردی از مهمترین عوامل موثر بر سیاست خارجی و سیاست دفاعی/امنیتی ج.ا.ایران است. اما نحوه ارتباط میان این مولفه با سیاست خارجی و سیاست دفاعی – امنیت جمهوری اسلامی ایران است که نیازمند واکاوی و پژوهش است.
دین و مذهب،تاریخ، جغرافیا، نظام بین الملل، اقتصاد و نفت از منابع عمده فرهنگ راهبردی ج.ا.ایران است. مکانیسم اثرگذاری این منابع نیز از طریق ایجاد ویژگیها یا مختصر در سیاست خارجی ج.ا.ایران از قبیله. حمایت از مردم، استقلال، مقاومت، استکبارستیزی، عدالت‌طلبی، مصلحت، دفاع ملی و بازدارندگی، بیاعتمادی به بیگانگان، صبرک و ... است. در واقع منابع فرهنگ راهبردی ج.ا.ایران باعث ایجاد شاخصه‌ها یا مولفه‌هایی در سیاست خارجی و سیاست امنیتی/دفاعی ج.ا.ایران شده و این شاخص‌ها به عنوان مختصات سیاست خارجی و امنیتی/دفاعی ج.ا.ایران قلمداد می‌گردند. در این مقاله جستجو می‌شود تا پس از بررسی مفهومی فرهنگ راهبردی در قالب نظریه‌ی سازه انگاری، به کمیت و کیفیت منابع و تأثیرات فرهنگ راهبردی ج.ا.ایران پرداخته شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Strategic culture and foreign policy of the Islamic Republic of Iran; Resources and Impacts

نویسنده [English]

  • seyyed mohammad mousavi
PhD candidate in Political Science, University of Tehran, Tehran, Iran
چکیده [English]

Strategic culture is one of the most important factors that affect the foreign policy and defense / security policy of the Islamic Republic of Iran.However, the relationship between Strategic culture and the foreign policy and defense-security policy of the Islamic Republic of Iran is an issue that requires analysis and research.
Religion, history and historical experiences (especially contemporary history and Iraq-Iran war), geography and geopolitics, the international system, economy and oil, and society and national identity are the major sources of the strategic culture of the Islamic Republic of Iran. The mechanism of influence of these resources is also through the creation of features or coordinates in the foreign policy of the Islamic Republic of Iran, such as; Supporting Muslims and Shiites , independence, resistance, justice, expediency, national defense and deterrence, distrust of foreigners, strategic patience, and so on. In fact, the sources of the strategic culture of the Islamic Republic of Iran have created characteristics or components in the foreign policy and security / defense policy of the Islamic Republic of Iran, and these characteristics are considered as characteristics of the foreign and security / defense policy of the Islamic Republic of Iran. In this article, after examining the concept of strategic culture in the form of constructivist theory, the quantity and quality of resources and the effects of the strategic culture of the Islamic Republic of Iran are discussed.

کلیدواژه‌ها [English]

  • "Strategic Culture"
  • ،"Islamic Republic"
  • ،"Iran"
  • ،"Foreign Policy"
  • ؛
  • ،"Security Defense Policy"