واکاویِ نشانه‌شناسانۀ هم‌سازیِ رسالتِ دیپلماسیِ دفاعی با تهدیدهای نرم در اندیشه‌های سیاسی- دفاعی مقام معظم رهبری

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار علوم سیاسی، دانشگاه فردوسی مشهد، مهشد، ایران

2 استادیار دانشگاه پیام نور مشهد، مشهد، ایران

چکیده

نظریه‌های سنتی، دیپلماسی را در ابزارهای نرم‌افزاری و دفاع از ابزارهای سخت این حوزه به‌شمار می‌برد. مفهوم دیپلماسی دفاعی با به پرسش‌گرفتن این تصوره‌های سنتی، مفهومی مفهومی برای تفکیک و جداسازی امنیت از دفاع، در عرصه سیاست‌خارجی کشور است. دیپلماسی دفاعی بر این نکته تاکید می‌کند که از دیپلماسی می‌توانم در جهت چندگانه و در مقابله با انواع آسیب‌ها بهره جست. با توجه به اینکه پس از، جمهوری اسلامی ایران، در معرض خطرات مختلف از سوی منطقه و فرامنطقه‌های قرار گرفته است، بررسی رسالت و توان دفاعی کشور به نظر می رسد. با توجه به جایگاه و نقش «رهبری» در جمهوری اسلامی ایران، با بیان مقام رهبری در گونه‌شناسی انواع تهدید، می‌توان این مخاطرات و تهدیدها را به دو دسته سخت و نرم تقسیم کرد. این پژوهش درباره «همسنخیِ رسالتِ دیپلماسیِ دفاعی در برابر تهدیدهای نرم در گفته‌ها و نوشته‌های مقام رهبری» شکل می‌گیرد. برای پاسخ به این پرسش، نخست باید به نوع‌شناسی تهدید در گفته‌ها و نوشته‌های رهبر انقلاب پرداخت و سپس نسبت به آن با رسالت دیپلماسی دفاع را ارزیابی کرد. بررسی بیانات آیت‌الله‌خامنه‌ای در جهت گونه‌شناسی انواع تهدیدها و هم‌سنجی آن با رسالت دیپلماسی دفاعی کشور از اهمیت این پژوهش است. برای تحلیل این آثار از موضوعات نشانه‌شناسانه به منظور کشف و تفسیر داده‌ها می‌شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Semiological analysis of the defense diplomacy mission with soft threats Referring to the political-defense ideas of the Ayatollah Khamenei

نویسندگان [English]

  • Mohammad Javad Ranjkesh 1
  • saeede sadat geramian 2
1 Assistant Professor of Political Science, Ferdowsi University of Mashhad, Mahshad, Iran
2 Assistant Professor at Payam Noor University of Mashhad, Mashhad, Iran
چکیده [English]

Traditional theories include diplomacy in the form of foreign policy softwares and defense as among the hard tools in this field. The concept of defense diplomacy, by questioning these traditional notions, is a central concept in the separation and separation of defense security from foreign policy. Defense diplomacy emphasizes that diplomacy can be used for a variety of purposes and against a variety of threats. Given that after the revolution, the Islamic Republic of Iran has been exposed to various threats by regional and trans-regional countries, it is necessary to examine the mission and defense capability of the country. Given the position and role of the "leadership" in the Islamic Republic of Iran, Ayatollah Khamenei's statements on the typology of threats can be divided into two categories: soft and hard. With this in mind, the question arises as to the "congruence of the mission of defense diplomacy against soft threats in the words and writings of Ayatollah Khamenei." To answer this question, one must first look at the threat typology in the words and writings of the revolutionary leader and then assess its relation to the mission of defense diplomacy. The purpose of this study is to investigate the statements of Ayatollah Khamenei in terms of typology of threats and its comparison with the mission of the country's defense diplomacy. Semantic approaches are used to analyze the content of these works in order to discover and interpret the data. Semiotic approaches allow the researcher to interpret and present a floating meaning of words and writings.

کلیدواژه‌ها [English]

  • defense diplomacy
  • ،threatening typology
  • ،soft threats
  • ،ayatollah Khamenei
  • ؛
  • ،semiotics