مولفه های دیپلماسی عمومی جمهوری اسلامی ایران و کردهای فیلی عراق

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار گروه علوم سیاسی، دانشکده عقیدتی سیاسی، دانشگاه علوم انتظامی امین

2 استادیار گروه علوم سیاسی، دانشکده عقیدتی، دانشگاه علوم انتظامی امین

3 استادیار گروه علوم سیاسی، دانشکده عقیدتی سیاسی، دانشگاه علوم انتظامی امین

چکیده

دیپلماسی عمومی تلاش دولت جهت برقراری ارتباط با دیگر جوامع به منظور انتقال ارزش ها، فرهنگ، سیاست ها و .. جامعه خویش جهت تسهیل تامین منافع ملی می باشد. بدیهی است جمهوری اسلامی ایران دارای منابع متعدد دیپلماسی عمومی در بین کشورهای منطقه، خصوصا مردم و قومیت کرد های فیلی عراق می باشد.
روش پژوهش از نوع تاریخی-کیفی(تحلیل تماتیک) است و جامعه آماری آن شامل اسناد دست‌اول و منابع تاریخی و همچنین، مصاحبه با افراد مطلع یا دروازه بان بااطلاع بوده است، روش نمونه‌گیری از نوع هدفمند بوده است. برای جمع آوری داده‌ها در این بررسی از تکنیک مصاحبه نیمه ساختار یافته و مراجعه حضوری بوده است.
یافته های پژوهش حاکی از آن است که از مهمترین فرصت های دیپلماسی عمومی ایران در عراق، مشترکات فرهنگی، تاریخی و دینی ،قرابت و نز دیکی جغرافیایی، حضورایرانیان و شیعیان، ظرفیت و قابلیت های فرهنگی ایران، توسعه تجارت فرهنگی، اولویت یافتن توسعه فرهنگی در این کشور قابل احصا می باشد.
نتیجه پژوهش نشانگر این مطلب است که کردهای فیلی به عنوان مروجان فرهنگی ایران اسلامی بوده و جزء پیکره تمدنی ایران محسوب می شوند. و علیرغم سخت گیری های شدید رژیم بعث و تهاجم فرهنگی رسانه های بیگانه و غربی تاکنون توانسته اند بسیاری از مولفه های فرهنگ ایرانی را حفظ کنند. به هر صورت اکراد فیلی دارای پتانسیل مطلوبی در راستای تامین منافع ملی ایران بوده و درای اشتراکات فراوانی با هم هستند؛ که شاخص ها و مصادیق آن تحت عنوان ابزارهای دیپلماسی در شرح پژوهش بدان پرداخته خواهد شد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The components of public diplomacy of the Islamic Republic of Iran and the Kurds of Fili Iraq

نویسندگان [English]

  • Ali Reza Zargar 1
  • Ali Molaee 2
  • Mohammadreza Rafiee 3
1 Associate Professor, Department of Political Science, Faculty of Political Ideology, Amin University of Police Sciences
2 Assistant Professor, Department of Political Science, Faculty of Religious Studies, Amin University of Police Sciences
3 Assistant Professor, Department of Political Science, Faculty of Religious Studies, Amin University of Police Sciences
چکیده [English]

Public diplomacy is the effort of the government to communicate with other societies in order to transfer the values, culture, policies, etc. of its society to facilitate the provision of national interests. It is obvious that the Islamic Republic of Iran has many sources of public diplomacy among the countries of the region, especially the people and ethnic groups of the Iraqi Fili Kurds.
The research method is historical-qualitative (thematic analysis) and its statistical population includes first-hand documents and historical sources, as well as interviews with informed people or informed gatekeepers, and the sampling method was purposeful. To collect data in this study, semi-structured interviews and face-to-face interviews were used.
The findings of the research indicate that among the most important opportunities for Iran's public diplomacy in Iraq are cultural, historical and religious commonalities, geographical proximity, the presence of Iranians and Shiites, Iran's cultural capacity and capabilities, the development of cultural trade, and prioritizing cultural development. It can be counted in this country.
The result of the research shows that the Kurds of Fili are the cultural promoters of Islamic Iran and are considered part of the civilization body of Iran. And despite the severe strictures of the Baath regime and the cultural invasion of foreign and western media, they have been able to preserve many components of Iranian culture. In any case, Akrad Fili has a favorable potential in the direction of providing Iran's national interests and they have a lot in common. whose indicators and examples will be discussed under the title of diplomacy tools in the research description.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Philly Kurds
  • Iraq
  • Iran
  • public diplomacy