تکنولوژی‌های نوین و جابجایی قدرت در روابط بین‌الملل

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد رفسنجان، کرمان، ایران

2 دانشجوی دکتری روابط بین الملل دانشگاه ازاد اسلامی واحد رفسنجان، کرمان، ایران

چکیده

در ادوار گذشته همیشه تمرکز و انباشت قدرت در کانون جهان نوع سیستم حاکم بر نظام بین الملل را تعیین کرده است. از ماهیت دینامیک و پویایی نظام بین الملل است.گسترش تکنولوژی های نوین در عصر جدید،ضمن تغییر نظم سلسله مراتبی گذشته،تاثیر شگرفی بر جابجایی و اشاعه ی قدرت در عرصه سیاست بین الملل گذاشته اند از این منظر مهم ترین و تعیین کننده ترین پیشران در حوزه نظام بین الملل فناوری های نوین هستند.هدف از پژوهش حاضر بررسی تاثیر فناوری های نوین قرن 21در جابجایی قدرت در عرصه نظام بین المل می باشد. قدرت در جابجایی در نظام بین الملل داشته باشند.فرضیه مقاله در پاسخ به این پرسش عبارت است، از اینکه فناوری های نوین در قرن 21 از طریق تغییر در منابع و ابزار قدرت، علاوه بر انتشار قدرت، باعث جابجایی آن گونه خاص از آمریکا و غرب به چین و آسیا میگردند. می دهد که با تغییر عرصه سیاست بین الملل، به دلیل توسعه فناوری های نوین،همچون:هوش مصنوعی و اینترنت اشیاء نحوه برداشت از قدرت و مکانیسم های اعمال آن نیز متحول و پیچیده تر شده است.بنحویکه منجر به انتشار و جابجایی قدرت در سطح می شود. روابط بین الملل می شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

New technologies and power shift in international relations

نویسندگان [English]

  • ali bagherizadeh 1
  • gholam mortaza khashi 2
  • Mohammad alemhemmat@gmail.com 2
1 Assistant Professor of Islamic Azad University, Rafsanjan Branch, Kerman, Iran
2 PhD student of international relations, Islamic Azad University, Rafsanjan Branch, Kerman, Iran
چکیده [English]

During the past eras, the concentration and accumulation of power in the focal points of the world has always determined the type of system that governs the international system. It is of the dynamic nature of the international system. The spread of new technologies in the new era, while changing the hierarchical order of the past, have had a tremendous impact on the movement and spread of power in the field of international politics. From this point of view, the most important and decisive drivers Changes in the field of the international system are new technologies. The purpose of this research is to investigate the impact of new technologies of the 21st century on the transfer of power in the field of the international system. Therefore, the main question of the current research is based on this: what is the impact of new technologies in the 21st century. can have in the transfer of power in the international system. The hypothesis of the article in response to this question is that new technologies in the 21st century, through changes in the sources and tools of power, in addition to the spread of power, cause its transfer, specifically from America and They go to China and Asia in the West. The research findings show that with The change in the field of international politics, due to the development of new technologies, such as: artificial intelligence and the Internet of Things, the way of taking power and the mechanisms of its application have also changed and become more complicated, thus leading to the spread and displacement of power at the level of international relations. to be

کلیدواژه‌ها [English]

  • Power؛
  • transfer of power؛
  • new technology؛
  • artificial intelligence؛ ؛؛
  • Internet of Things