تحول و ایجاد توازن در روابط دولت و جامعه در کشورهای رانتیر خاورمیانه در سایه نظم نوین جهانی؛ مطالعه موردی ایران(1400-1392)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار گروه علوم سیاسی، دانشگاه رازی، کرمانشاه، ایران

2 دانشجوی دکتری جامعه شناسی سیاسی، دانشگاه رازی، کرمانشاه، ایران

3 کارشناسی ارشد روابط بین الملل دانشگاه رازی، کرمانشاه، ایران

چکیده

براساس مطالعه روابط دولت و جامعه بین سال‌های(1400-1392)، دولت یازدهم و به‌ ویژه  دولت دوازدهم، سیاست خارجی خود را بر اساس توازن و تعادل بین دولت و جامعه مطابق اهداف اسناد بالادستی، با هدف پیوستن به نظم نوین جهانی به توسعه و رفاه ملی از طریق روابط سازنده و مؤثر با کشورهای جهان عنوان کرده بود. همچنان‌که دولت یازدهم با حل مسئله هسته‌ای به‌عنوان نقطه عطف این دوره، گام بلندی را در این راه برداشت. اما با بررسی عملکرد دولت یازدهم و دوازدهم، ضرورت بهسازی روابط سیاسی خارجی موثر و به‌کارگیری استراتژی های اقتصادی برای تحقق اهداف کلان ملی در شرایطی که دولت دوازدهم همزمان با سال اقتصاد مقاومتی، تولید  و اشتغال آغاز به کار کرد، بیش از پیش احساس می‌شد. لذا در پژوهش حاضر با استفاده از روش توصیفی- تحلیلی، این سوال مطرح می‌گردد که تنزل تدریجی قیمت نفت در اقتصاد جهانی، چه تأثیری بر تحول و ایجاد توازن در روابط دولت و جامعه کشورهای رانتیر خاورمیانه در سایه نظم نوین جهانی به خصوص در ایران بین سال های (1400-1392) داشته است؟ در این راستا می توان بیان داشت که ایران در این دوره در مواجهه با فشار ناشی از عدم امکان ادامه حیات اقتصاد سیاسی رانتی، به سمت تغییر رویه و بازصورت بندی دولت به مدلی پسارانتی به طور عام و دگردیسی رابطه دولت و جامعه در این کشور به طور خاص و در نهایت به سمت تغییرات و نوآوری های مسائل سیاسی، اقتصادی، جنسیتی و سیاست های نوین ارتباطی در دوره زمانی مورد نظر پیش رفته است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The transformation and balancing of government-society relations in the rentier countries of the Middle East in the shadow of the new world order; A case study of Iran (1392-1400)

نویسندگان [English]

  • Sayed Shamsuddin sadeghi 1
  • zanire Nasri 2
  • Mokhtar Zibaee 3
1 Department of Political Science, Razi University, Kermanshah. Iran
2 PHD student in Political Sociology, Razi University, Kermanshah, Iran
3 Master of International Relations, Razi University, Kermanshah, Iran
چکیده [English]

Based on the study of government-society relations between )1392-1400(, The 11th government and especially the twelfth government stated its foreign policy based on the balance between the government and the society according to the goals of the above documents, with the aim of joining the new world order and national development and prosperity through constructive and effective relations with the countries of the world. Also, the 11th government took a big step in this way by solving the nuclear issue as a turning point of this period. However, by examining the performance of the 11th and 12th governments, the need to improve effective foreign political relations and use economic strategies to realize the national goals was felt more and more when the 12th government started working simultaneously with the year of resistance economy, production and employment. Therefore, in the current research, using the descriptive-analytical method, the question is raised that the gradual decline in the price of oil in the world economy has an effect on the transformation and balance in the relations between the government and the society of the rentier countries of the Middle East in the shadow of the new world order, especially in Iran. (1400-1392) had? In this regard, it can be said that in this period Iran, facing the pressure caused by the impossibility of continuing the life of the rentier political economy, towards changing the procedure and reformulating the government to a post-rentier model in general and transforming the relationship between the government and the society in this country to Specifically and finally, it has moved towards the changes and innovations of political, economic, gender issues and new communication policies in the given time period.

کلیدواژه‌ها [English]

  • rentier countries,,
  • ,،new world order,,
  • ,،11th and 12th government,,
  • ,،state-nation relations,,
  • ,،Iran