تاثیر عوامل اقتصادی بر مداخله گرایی عربستان سعودی در کشورهای خاورمیانه (2020-2001)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار گروه علوم سیاسی دانشگاه خوارزمی.

2 دانشیار گروه روابط بین الملل پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی.

3 کارشناس ارشد علوم سیاسی از دانشگاه خوارزمی.

چکیده

عربستان سعودی کشوری است که درآمد سرشاری را از منابع نفتی و سوخت ‎های فسیلی داشته و این منابع مالی تاثیر بسیاری بر سیاست‎گذاری ‏‎های این کشور، به خصوص در مداخله آن در دیگر کشورهای منطقه خاورمیانه داشته است. البته مداخله ‏‏گرایی عربستان سعودی موضوعی است که بر اساس مبانی و رویکردهای مختلف مورد توجه بسیاری از محققین قرار گرفته و می ‏توان به عوامل و دلایل مختلف در این زمینه پرداخت، اما هدف این مقاله بررسی تاثیر عوامل اقتصادی بر مداخله‏ گرایی این کشور در دیگر کشورهای منطقه است. در واقع سوال این است که عوامل اقتصادی چه تاثیری بر مداخله‏ ‎گرایی عربستان سعودی در دیگر کشورهای خاورمیانه داشته است؟ در پاسخ به این پرسش، فرض بر این است که میان تغییر وضعیت عوامل اقتصادی و نوع و میزان مداخله ‏گرایی عربستان سعودی در دیگر کشورهای منطقه خاورمیانه رابطه مستقیم وجود داشته است. بررسی‏ ‎های کتابخانه ‏‎ای و آماری در یک چارچوب مقایسه ‏‎ای در این مقاله به وضوح نشان می ‏‎دهد که منابع مالی و جهت‏‎ گیری های اقتصادی عربستان ارتباط مستقیمی با اهداف سیاسی این کشور برای پی گیری سیاست تبدیل شدن به قدرت برتر منطقه ‏‏ای داشته است. در واقع سیاست مداخله گرایی عربستان تحت تاثیر شرایط اقتصادی این کشور قرار داشته و هر اندازه رشد اقتصادی این کشور روند مثبت بیشتری را طی کرده و منابع مالی و سرمایه ‏های این کشور بیشتر شده، مداخله ‏گرایی و نفوذ آن در کشورهای هدف، روندی سریع ‏تر به خود گرفته و گسترش بیشتری یافته است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Impact of Economic Factors on Saudi Arabia's Interventionism in the Middle East (2001-2020)

نویسندگان [English]

  • Reza Khalili 1
  • Abdollah Ghanbarloo 2
  • Leila Sanaei Baghbanan 3
1 Associate Professor, Department of Political Science, Kharazmi University.
2 Associate Professor, Department of International Relations, Institute for Humanities and Cultural Studies.
3 Master of Political Science from Kharazmi University.
چکیده [English]

Saudi Arabia has a rich income from oil and fossil fuels, and these financial resources have greatly impacted its policies, especially in its intervention in other countries in the Middle East. Of course, various factors and reasons can be considered for Saudi interventionism, but in this article, the aim is to examine the impact of economic factors on Saudi interventionism. The question is what effect Saudi Arabia's economic factors have had on its interventionism in other Middle Eastern countries? In answer to this question, it is assumed that there has been a direct relationship between the changing state of economic factors and the type and extent of Saudi intervention in other Middle Eastern countries. Library and statistical studies in a comparative context in this article clearly show that Saudi Arabia's financial resources and economic orientations are directly related to its political goals to pursue a policy of becoming the region's top power. In fact, the policy of Saudi interventionism has been affected by the economic conditions of this country, and how much the economic growth of this country has gone through a positive trend and the financial resources and capital of Saudi Arabia have increased, its interventionism and influence in the target countries has become faster and has spread more.

کلیدواژه‌ها [English]

  • "Political Interventionism"
  • "Economic Interventionism"
  • "Military Interventionism"
  • "Saudi Arabia"
  • "Middle East"