فهم سه سیاست یا کنش جمهوری اسلامی ایران (برنامه موشکی، هسته ای و حمایت از محور مقاومت) براساس هویت جمعی و اجتماعی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 عضو هیأت علمی گروه روابط بین الملل دانشگاه خوارزمی تهران

2 استادیار گروه علوم سیاسی دانشگاه یاسوج

چکیده

برخی از محققان و جریانات سیاسی، سیاست‌ها و کنش‌هایی نظیر ارتقای توان‌مندی‌های نظامی(بالأخص توان موشکی)، پیگیری برنامه هسته‌ای صلح‌آمیز و حمایت جمهوری اسلامی از محور مقاومت را برخلاف منافع ملی معرفی می‌نمایند. این افراد متأثر از رویکردهای اثبات‌گرایانه(پوزیتیویستی)، منافع ملی جمهوری اسلامی ایران را امری فرا زمانی، ثابت و غیر قابل تغییر درنظر گرفته و به این نکته توجه نمی‌نمایند که منافع ملی از هویت جمهوری اسلامی نشأت می‌گیرد. بنابراین این پژوهش در پی پاسخ به این پرسش اصلی که «هویت ملی چه تأثیری بر کنش‌هایی نظیر ارتقای توان نظامی (بالأخص موشکی)، پیگیری برنامه هسته‌ای صلح‌آمیز و حمایت جمهوری اسلامی از محور مقاومت دارد؟»، این فرضیه را ارائه می‌دهد که «ساختارهای هنجاری یا فکری جمهوری اسلامی که از سه عنصر الف) هنجارهای تنظیمی و تکوینی نشأت گرفته از فرهنگ شیعی اثنی عشری، ب)ایستارهای موجود در فرهنگ سیاسی ایران، و ج) تأثیرات ذهنی نشأت گرفته از ژئوپلتیک ایران تشکیل شده است به «هویت جمعی» و «هویت اجتماعی» جمهوری اسلامی ایران شکل می‌دهند و این «هویت جمعی» و «هویت اجتماعی» شکل خاصی از منافع ملی هشت رکنی را رقم می‌زنند که جمهوری اسلامی جهت حصول این منافع ملی هشت رکنی نوع خاصی از سیاست‌ها و کنش‌ها نظیر ارتقای توان نظامی(بالأخص موشکی)، پیگیری برنامه هسته‌ای صلح‌آمیز و حمایت جمهوری اسلامی از محور مقاومت را دنبال می‌نماید».

کلیدواژه‌ها