فهم سه سیاست یا کنش جمهوری اسلامی ایران (برنامه موشکی، هسته ای و حمایت از محور مقاومت) براساس هویت جمعی و اجتماعی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه روابط بین الملل دانشگاه خوارزمی تهران، ایران

2 استادیار گروه علوم سیاسی دانشگاه یاسوج، ایاسوج، ایران

چکیده

برخی از محققان و جریانات سیاسی، سیاست‌ها و کنش‌هایی نظیر ارتقای توان‌مندی‌های نظامی(بالأخص توان موشکی)، پیگیری برنامه هسته‌ای صلح‌آمیز و حمایت جمهوری اسلامی از محور مقاومت را برخلاف منافع ملی معرفی می‌نمایند. این افراد متأثر از رویکردهای اثبات‌گرایانه(پوزیتیویستی)، منافع ملی جمهوری اسلامی ایران را امری فرا زمانی، ثابت و غیر قابل تغییر درنظر گرفته و به این نکته توجه نمی‌نمایند که منافع ملی از هویت جمهوری اسلامی نشأت می‌گیرد. بنابراین این پژوهش در پی پاسخ به این پرسش اصلی که «هویت ملی چه تأثیری بر کنش‌هایی نظیر ارتقای توان نظامی (بالأخص موشکی)، پیگیری برنامه هسته‌ای صلح‌آمیز و حمایت جمهوری اسلامی از محور مقاومت دارد؟»، این فرضیه را ارائه می‌دهد که «ساختارهای هنجاری یا فکری جمهوری اسلامی که از سه عنصر الف) هنجارهای تنظیمی و تکوینی نشأت گرفته از فرهنگ شیعی اثنی عشری، ب)ایستارهای موجود در فرهنگ سیاسی ایران، و ج) تأثیرات ذهنی نشأت گرفته از ژئوپلتیک ایران تشکیل شده است به «هویت جمعی» و «هویت اجتماعی» جمهوری اسلامی ایران شکل می‌دهند و این «هویت جمعی» و «هویت اجتماعی» شکل خاصی از منافع ملی هشت رکنی را رقم می‌زنند که جمهوری اسلامی جهت حصول این منافع ملی هشت رکنی نوع خاصی از سیاست‌ها و کنش‌ها نظیر ارتقای توان نظامی(بالأخص موشکی)، پیگیری برنامه هسته‌ای صلح‌آمیز و حمایت جمهوری اسلامی از محور مقاومت را دنبال می‌نماید».

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Understanding the three policies or actions of the Islamic Republic of Iran (missile and nuclear program and supporting the axis of resistance)

نویسندگان [English]

  • Nima Rezaei 1
  • Mojtabaa Shariati 2
1 Assistant Professor, Department of International Relations, Kharazmi University, Tehran, Iran
2 Assistant Professor, Department of Political Science, Yasouj University, Yasouj, Iran
چکیده [English]

Some scholars and political currents introduce policies and actions such as upgrading military capabilities (especially missile capability), pursuing a peaceful nuclear program, and supporting the Islamic Republic from the axis of resistance against its national interests. Influenced by positivist approaches, they consider the national interests of the Islamic Republic of Iran to be timeless, fixed and unchangeable, and do not pay attention to the fact that national interests derive from the identity of the Islamic Republic of Iran. Thus, this study seeks to answer the main question, "What effect does national identity have on actions such as enhancing military capability (especially missiles), pursuing a peaceful nuclear program, and supporting the Islamic Republic on the axis of resistance?" Presents the "normative or ideational structures of the Islamic Republic of Iran which are composed of three elements: a) regulatory and Constitutive norms derived from the Twelver Shiite culture, b) existing in Iranian political culture, and c) mental influences derived from the geopolitics of Iran They form the "corporate identity" and "social identity" of the Islamic Republic of Iran. "It pursues certain policies and actions, such as the promotion of military power (especially missiles), the pursuit of a peaceful nuclear program, and the support of the Islamic Republic for the axis of resistance."

کلیدواژه‌ها [English]

  • corporate
  • social
  • identity
  • Interest