درباره نشریه

امروزه متخصصان سیاست و روابط بین ­الملل نوشداروی شفابخش همه دردهای کشور را در دیپلماسی «درست» می دانند و بر این باورند که با دیپلماسی صحیح می توان دولت را از این واماندگی نفس­گیر رهانید و به آن جانی تازه بخشید و با دیپلماسی درست می­ توان گره کور توسعه نیافتگی مردمانمان را در این آب و خاک گشود.

نشریه علمی مطالعات مجله فرهنگ دیپلماسی با تکیه‌ بر ارتباط گسترده با کادر علمی دانشگاهی و نیز مدیران کارکشته و ماهر حوزه دیپلماسی، در نظر دارد با مرور تاریخی دیپلماسی که تداعی‌گر درس‌های موفقیت و عبرت گرفتن از کاستی‌ها است، فراهم آوردن نظام خاصی از دانش دیپلماسی و تلاش و ممارست در پیشنهاد مسیرهای موفقیت و دوری از راه­های پردردسر، به‌منزله مشاوری مورد اعتماد در حوزه دیپلماسی کشور بدل شود تا بلکه از این رهگذر، فرهنگ دیپلماسی را در کشور تقویت نماید و به دستگاه دیپلماسی کشور خدماتی ارزانی دارد.

نشریه علمی مطالعات فرهنگ دیپلماسی به ‌نقد و ارزیابی مقوله‌های مهم در مسیـر دیپلماسـی مانند منـافــع ملی، سیاست خارجی و ابزارها و روش‌های دیپلماتیک خواهد پرداخت و سیاست‌گذاری خاص خود را پیشنهاد خواهد کرد.  فصلنامه علمی مطالعات فرهنگ دیپلماسی توسط انجمن ایرانی روابط بین­ الملل با همکاری دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه خوارزمی و گروه پژوهشی فرهنگ دیپلماسی و گفتگو منتشر ­می‌­شود. فعالیت این مجله از 1399 آغاز شده است.

زمینه ­های پذیرش مقاله در این مجله عبارت­ند از:

دیپلماسی منطقه­ ای و جهانی ایران، دیپلماسی اقتصادی، دیپلماسی علم و فناوری، دیپلماسی فرهنگی، دیپلماسی آموزشی، سیاست بین­ الملل، نظریه­ های روابط بین­ الملل، سیاست خارجی، اقتصاد سیاسی بین­ الملل، امنیت بین­­ الملل و مسائل نظامی استراتژیک، مطالعات منطقه­ ای و سازمان­ های بین­ المللی