اهداف و چشم انداز

1. فراهم نمودن محیطی علمی و پویا جهت طرح دیدگاه‌ها و نظریه‌های پژوهشگران حوزه‌ دیپلماسی اعم از اقتصادی، سیاسی، عمومی، فرهنگی، علمی، آموزشی و رسانه ­ای.
2. ترویج پژوهش­ های بنیادی، توسعه­ ای و کاربردی پیرامون موضوعات و چالش ­های دیپلماسی کشور و کمک به تبیین و فهم سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران.
3. ایجاد نظام مؤثری از دانش استراتژیک در حوزه دیپلماسی و سیاست­ گذاری با تکیه بر ارتباط گسترده با کادر علمی دانشگاهی و نیز مدیران کارکشته و ماهر به ­منظور رشد و توانمندی کشور در عرصه سیاست­ گذاری و تصمیم ­گیری.
4. گسترش مرزهای دانش  و ارتقا جایگاه جهانی ایران در تولید علم پیرامون انواع دیپلماسی.

5. کمک به ارتقای سطح دانش علمی و تخصصی دانشگاهیان، تصمیم گیرندگان و مجریان کشور در حوزه روابط بین الملل و سیاست خارجی.
6. انتشار دستاوردهای مطالعاتی و پژوهشی و تجارب سیاست­ گذاری دیپلماتیک در ایران و جهان.