نقش دیپلماتهای علمی در شرایط اقتصاد سیاسی محیط بر آموزش عالی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

مدیر گروه موسسه تحقیقات د انشگاه خوارزمی

چکیده

امروزه کارکردهای ویژه نظام‌های آموزش عالی در جهان از طریق واکاوی اقتصاد سیاسی موثر بر آن‌ها شناسایی می‌گردد. اغلب این اقتصاد سیاسی در آموزش عالی به عنوان بخشی کلیسایی و بخشی کازینویی در نظر گرفته می‌شود. این دو بخش به ترتیب می‌توانند تحت عنوان چهره واتیکانی آموزش عالی و قلب وگاسی آموزش عالی بازتعریف شوند. در این راستا‌، دیپلمات‌های علمی موفق استقلال مؤسسه خود را با حراست از پایگاه مادی و گسترش آن رقم زده و می‌توانند روشنفکرانه‌ترین ماجراجویی‌ها در مرزهای موسسه خویش را متبلور سازند. این موضوع از یک سو، به یک استراتژی کلانِ اقتصادی آینده‌نگر نیاز دارد و از سوی دیگر، از دیپلمات‌های علمی موثر تقاضا می‌کند تا آموزش عالی را نسبت به فشارهای بازار از تمایزات معرفت‌شناسانه فعلی، مصون سازد. در این مقاله با مرور تحلیلی و تطبیقی ماخذهای معتبر در فضای برساختگر نئولیبرالسیم و تاثیرات اتمسفر اقتصاد سیاسی همراه با کاپتالیسم رانتی، رسالت دیپلمات‌های علمی در آموزش عالی مورد نقد و بحث واقع شده است.

کلیدواژه‌ها