واکاویِ نشانه‌شناسانۀ هم‌سازیِ رسالتِ دیپلماسیِ دفاعی با تهدیدهای نرم در اندیشه‌های سیاسی- دفاعی مقام معظم رهبری

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 پژوهشگر روابط بین الملل

2 عضو هیات علمی دانشگاه پیام نور مشهد

چکیده

نظریه‌های سنتی، دیپلماسی را در ابزارهای نرم‌افزاری و دفاع از ابزارهای سخت این حوزه به‌شمار می‌برد. مفهوم دیپلماسی دفاعی با به پرسش‌گرفتن این تصوره‌های سنتی، مفهومی مفهومی برای تفکیک و جداسازی امنیت از دفاع، در عرصه سیاست‌خارجی کشور است. دیپلماسی دفاعی بر این نکته تاکید می‌کند که از دیپلماسی می‌توانم در جهت چندگانه و در مقابله با انواع آسیب‌ها بهره جست. با توجه به اینکه پس از، جمهوری اسلامی ایران، در معرض خطرات مختلف از سوی منطقه و فرامنطقه‌های قرار گرفته است، بررسی رسالت و توان دفاعی کشور به نظر می رسد. با توجه به جایگاه و نقش «رهبری» در جمهوری اسلامی ایران، با بیان مقام رهبری در گونه‌شناسی انواع تهدید، می‌توان این مخاطرات و تهدیدها را به دو دسته سخت و نرم تقسیم کرد. این پژوهش درباره «همسنخیِ رسالتِ دیپلماسیِ دفاعی در برابر تهدیدهای نرم در گفته‌ها و نوشته‌های مقام رهبری» شکل می‌گیرد. برای پاسخ به این پرسش، نخست باید به نوع‌شناسی تهدید در گفته‌ها و نوشته‌های رهبر انقلاب پرداخت و سپس نسبت به آن با رسالت دیپلماسی دفاع را ارزیابی کرد. بررسی بیانات آیت‌الله‌خامنه‌ای در جهت گونه‌شناسی انواع تهدیدها و هم‌سنجی آن با رسالت دیپلماسی دفاعی کشور از اهمیت این پژوهش است. برای تحلیل این آثار از موضوعات نشانه‌شناسانه به منظور کشف و تفسیر داده‌ها می‌شود.

کلیدواژه‌ها