رژیم صهیونیستی و راهبرد ایران هراسی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج، کرج، ایران

چکیده

رژیم غذایی به عنوان کشوری که بیشترین تضاد را با جمهوری اسلامی ایران داشته است، همیشه به ویژه به تحرکات و راهبردهای آن در منطقه و سطح بین الملل است و از هیچ کوششی برای تضعیف و تخریب آن دریغ نکرده است. حمایت از محور تمرکز، توجه ویژه به موضوعات فلسطین، حمایت از جنبش‌های آزادی‌بخش و عدم استفاده از رسمیت شناختن رژیمی به عنوان کشوری مستقل از مواردی هستند که ایران و رژیم‌های را همیشه در مقابل یکدیگر قرار می‌دهند. بهره برداری از قدرت نرم و استفاده از فضای رسانه ای را می توان جزو عمده فعالیت های رژیمی و حامیان منطقه ای و بین المللی آن برای ضربه زدن به ایران قلمداد کرد. شاید ایران هراسی را یکی از ابزارهای رژیم دانستی در این جنگ نرم افزار دانست. راهبردی که در برخی مواقع واقع شده و ضرباتی را به وجهه بین‌المللی و منطقه‌ای ایران وارد می‌کنند. رژیم غذایی همیشه کوشیده است با بهره‌گیری از ایران‌هاراسی و ایجاد یک دشمن ساختگی در منطقه غرب آسیا، راهبردهای خود را در منطقه تعریف و پیشبرد. این بر این پایه استوار است که ایران هراسی چه تأثیری بر راهبرد رژیم غذایی در منطقه غرب آسیا داشته است؟ فرضیه پژوهش به این نکته می‌پردازد که رژیم غذایی با بهره‌گیری از ایران‌هاراسیبرد راه‌حل عادی‌سازی روابط در غرب آسیا را در پیش گرفته است. این پژوهش به روش توصیف و تحلیلی انجام شده و در انجام آن از منابع کتابخانه‌ای و اینترنتی دریافت شده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Zionist regime and Iranophobia strategy

نویسنده [English]

  • mohammad pourghorban
Assistant Professor of Islamic Azad University, Karaj Branch, Karaj, Iran
چکیده [English]

Iran and its strategies in the West Asian region, especially after the victory of the Islamic Revolution, have always been the focus of other countries and nations, especially the countries of the West Asian region. In the meantime, the Zionist regime, as a country that has the greatest conflict of interests with the Islamic Republic of Iran, has always paid special attention to its movements and strategies in the region and at the international level, and has not spared any efforts to weaken and destroy it. Supporting the axis of resistance, paying special attention to the Palestinian issue, supporting liberation movements, and not recognizing the Zionist regime as an independent country are some of the things that always pit Iran and the Zionist regime against each other. Taking advantage of soft power and using the media space can be considered as one of the main activities of the Zionist regime and its regional and international supporters to attack Iran. Perhaps Iranphobia can be considered one of the tools of the Zionist regime in this soft war. A strategy that has been effective at times and has been able to deal blows to Iran's international and regional image. This research seeks to analyze and investigate the impact of Iran-phobia on the strategy of the Zionist regime in the region. This research was carried out in a descriptive and analytical way, and library and internet sources were used in doing it.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Iranophobia
  • ،strategy
  • ،West Asia
  • ؛
  • ،Zionist regime